Thông tin nhóm Thiết bị đo các hệ số vật lý (hiệu ứng Seebeck, điện trở, Hall, điện m
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866