Hệ thống cộng hưởng từ Hạt nhân 500 MHz
  

- Hệ CHTHN được thiết kế theo dạng module, áp dụng các công nghệ số hóa tiên tiến nhất.
- Hệ CHTHN số hoá AVANCETM III 500 đáp ứng dải nghiên cứu ứng dụng rộng. Với cấu hình giới thiệu dưới đây, hệ AVANCETM III 500 có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích sau:
- Nghiên cứu các hợp chất hữu cơ dạng lỏng.
- Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất được thực hiện dựa trên cấu hình phần cứng chuẩn cùng với bộ phần mềm TopSpin.
- Cho phép thực hiện các thí nghiệm tương quan đồng nhân và dị nhân 1D/ 2D ( ví dụ như COSY, NOESY, HMQC, HMBC, HSQC) của 1H/13C và các hạt nhân khác như 15N và 31P. Các phép đo NMR 2D độ nhạy cao.
- Cho phép thực hiện các thí nghiệm có điều khiển nhiệt độ biến đổi.
Thiết bị có thể nâng cấp
 - Khả năng ghép nối với hệ Sắc ký lỏng cao áp (LC) để chạy các ứng dụng LC-NMR  cho phép phân tích mẫu hỗn hợp thông qua tách bằng Sắc ký lỏng cao áp.
- Khả năng ghép nối với hệ Sắc ký lỏng (LC) và Chiết pha rắn (SPE) để chạy các ứng dụng LC-SPE-NMR và LC-NMR, cho phép phân tích mẫu hỗn hợp  thông qua tách bằng Sắc ký lỏng cao áp, lưu giữ mẫu và tự động đưa vào phân tích phổ NMR qua hệ Chiết pha rắn.
- Khả năng ghép nối với hệ Sắc ký lỏng (LC) và phân tích song song hoặc nối tiếp bởi kỹ thuật phổ NMR / MS để chạy các ứng dụng LC-SPE-NMR / MS và LC-NMR/ MS cho phép phân tích mẫu hỗn hợp thông qua tách bằng Sắc ký lỏng cao áp để xác định công thức (MS).